Tento obchod používa cookies a ďalšie technológie, takže spolu s nami môžete zlepšiť prístup na našich stránkach. close

1) Základné údaje

a) Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky") upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.camon.sk

2) Vymedzenie pojmov:

a) Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Ani - pet, s.r.o., Kasalová 37, 949 01 Nitra

b) Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná v systéme internetového obchodu www.camon.sk/

c) Sklad predávajúceho sa rozumie veľkosklad firmy Ani-pet: Ani - pet s. r.o., Mostná 13 (areál bývalej Ferenitky), 949 01 Nitra

d) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie okupujúcom, zoznam objednaného tovaru zponuky obchodu acenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho

3) Objednávka:

a) elektronická objednávka je platná ak bol kupujúci registrovaný na portáli elektronického obchodu a mal pravdivo vyplnený registračný formulár vo všetkých požadovaných údajoch a záležitostiach

b) všetky prijate elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy asú považované za záväzné.

c) predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii, vprípade platby kupujúcim prevodom mu bude zaslaná predfaktúra v elektronickej podobe.

4) Dodanie tovaru:

a) tovar je dodávaný prostredníctvom (tento je potrebné vyznačiť vobjednávkovom formulári):

i) Slovenskej pošty do 15kg tovaru

ii) Osobným odberom (na adrese veľkoskladu v Nitre)

iii) Expres kuriér - Expres zásielka dodávaná v lehote D+1 (najneskôr nasledujúci pracovný deň) do ktoréhokoľvek miesta v SR

iiii) Vlastnou dopravou zdarma pri objednávke nad 100€ (platí pre Bratislava - dodanie do 7 dní, Trnava, Trenčín, Nové Zámky, Dunajská Streda, Galanta, Žilina, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Štiavnica, Levice, Košice - dodanie do 14 dní)

b) tovar je zabalený a zabezpečený predávajúcim alebo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

c) vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy vplnej výške

d) prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 7-14 dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.

5) Ceny:

a) zoznam tovaru s predajnými cenami je obsiahnutý katalógu na portáli E-shopu

b) predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny

6) Platba za tovar:

a) Platby sa vykonávajú v eurách, pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

i) platba pri dodávke na dobierku: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi prepravnej služby.

ii) platba v hotovosti pri osobnom prevzatí: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo vsklade predávajúceho, alebo do rúk predávajúcemu alebo osoby ním poverenej pri prevzatí tovaru vsídle, alebo bydlisku odberateľa.

iii) bankový prevod

7) Vrátenie tovaru:

a) odberateľ má právo bez udania dôvodu do 7 dní od doručenia vrátiť tovar v neporušenom originálnom balení predávajúcemu vrátane dokladov, ktoré boli dodané spolu sním

b) prevádzkovateľ, nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Zákazník v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného, alebo obchodného balíku poštou, alebo zasielateľskou spoločnosťou

c) v prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma za zaplatený za tovar (zaplatené poštovné, prepravné prepravnou službou alebo dovoz sa nevracia) prevodom na jeho bankový účet do 14 dní od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu)

8) Reklámácie:

a) sú vybavované podľa platných zákonov Slovenskej republiky

b) reklamovaný tovar musí byť vrátený podľa bodu 7)b)

a) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

b) Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. decembra 2007.

10) Záverečné ustanovenia

a) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

b) Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. júla 2012.

c) Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

11) Dozorný štátny orgán:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj:

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk