Tento obchod používa cookies a ďalšie technológie, takže spolu s nami môžete zlepšiť prístup na našich stránkach. close

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

K Reklamačnému poriadku spoločnosti Ani – pet s r.o.

Informácia o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na spoločnosť Ani – pet s.r.o. so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Ani – pet s.r.o. vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Ani – pet s.r.o. porušila jeho práva. Kupujúci môže žiadosť podať aj elektronickou poštou na adrese anipet@anipet.sk.

2. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“) subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ods. 3 tohto článku, ak spoločnosť Ani - pet s.r.o. na žiadosť podľa ods. 1 tohto článku odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní od jej odoslania.

3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle ministerstva www.mhsr.sk.

4. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov (ods. 3 tohto článku). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh musí obsahovať náležitosti a prílohy podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.. Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov oprávnenej právnickej osoby (ods. 3 tohto článku) nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

5. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (ods. 3 tohto článku) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

6. Ak sa jedná o zmluvu uzatvorenú medzi kupujúcim a spoločnosťou Ani - pet s.r.o. na diaľku alebo zmluvu uzatvorenú mimo prevádzkových priestorov spoločnosti Ani - pet s.r.o., môže kupujúci podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, podať sťažnosť za účelom riešenia sporu prostredníctvom zásahu subjektu alternatívneho riešenia sporu s využitím platformy RSO, ktorá je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.